واریز وجه

جهت پرداخت از طریق اتقال بانکی از اطلاعات زیر می توانید استفاده کنید

مشخصات بانکی

محمدجواد قنبری فيني:

 • نام بانک: ملی ایران
 • شماره کارت: 6037997598676113
 • شماره حساب: 0359796782006
 • شماره حساب بانک بین المللی: IR420170000000359796782006

محمدجواد قنبری فینی:

 • نام بانک: ملی ابران
 • شماره کارت: 6037998169530960
 • شماره حساب: 0225659887006
 • شماره حساب بانک بین المللی: IR400170000000225659887006

بعد ازپرداخت عکسی از رسید گرفته ودر بخش پایین بارگذاری کنید.

بارگذاری رسید انتقال وجه

 • :
 • Drop files here or
  Accepted file types: jpg, gif, png, pdf.